این واحد متشکل از سه بخش می باشد:


الف) واحد سرمایه گذاری و مشارکت:
جایگاه سازمانی در تشکیلات که به تصویب مراجع قانونی رسیده حسب وظایف تعریف شده در چارچوب شیوه نامه ، مسئولیت جذب و هدایت سرمایه گذاران یا مشارکت کنندگان برای پیشبرد اهداف و سیاست ها و همچنین پیگیری و هدایت روند امور مذکور را عهده دار می باشد.


ب) هیات عالی سرمایه گذاری:
مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری و تصویب در امور سرمایه گذاری و مشارکت مردمی


ج) کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری:
کمیسیونی است که مسئولیت بررسی کارشناسی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری را به عهده دارد.
وظایف و اختیارات هیات عالی سرمایه گذاری
1- تصویب موضاعات و عناوین سرمایه گذاری و مشارکت و همچنین تعیین اولویتها که توسط کمیسیون پیشنهاد میشود.
2-تصویب فرآیند انتخاب سرمایه گذار یا مشارکت کننده از طریق فراخوان عمومی و یا فراخوان محدود یا ترک فراخوان برای هر یک از طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت
3-بررسی پیشنهادات کمیسیون کارشناسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها
4- انتخاب نهایی سرمایه گذاران و شرکاء
5-تصویب قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت


وظایف و اختیارات امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری
1- تهیه بسته حاوی طرحها و پروژه های مورد سرمایه گذاری همراه با اطلاعات جامع و کلی اقتصادی و فنی برای ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذار
2- اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و رفع موانع اداری برای تسریع در اجرای طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی و پیگیری کلیه تعهداتی که شهرداری مطابق با قرارداد به عهده گرفته است.
3-ایجاد زمینه و بستر مناسب برای ترغیب و تشویق سرمایه گذاری و پیشنهاد اعطای تسهیلات و امکانات کافی از طرف شهرداری.
4-فراهم آوردن شرایط برابر برای ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری.
5-ایجاد هماهنگی با مناطق و سازمانها و شرکتهای وابسته و واحدهای تابعه شهرداری.
6- ابلاغ مصوبات هیات عالی سرمایه گذاری و پیگیری نحوه اجرای آنها .
7-تهیه گزارش جامع و ماهانه از روند امور سرمایه گذاری جهت ارائه به کمیسیون و هیات عالی.
8-انجام تبلیغات برای جذب سرمایه گذاران و معرفی طرحها.
9-اخذ گزارش عملکرد امور سرمایه گذاری از مناطق و واحدهای تابعه شهرداری.

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

Template Design:Dima Group