16 بهمن 1401

شهردار سيرجان از اجراي فاز دوم نصب تابلوهاي هدايتي و راهنماي مسير خبر داد. مهندس عارفي نسب در حاشيه جلسه كميسيون نامگذاري معابر به واحد خبر روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر گفت: عدم وجود تابلوهاي راهنماي مسير و اسامي معابر يكي از مشكلات جدي شهر سيرجان بود كه خوشبختانه طي چندماه گذشته اقدامات جدي در اين رابطه صورت گرفته و تعداد زيادي تابلو هدايتي و اسامي معابر نصب شده است.وي افزود: هم اكنون اجراي فاز دوم نصب اين تابلوها در حال انجام بوده و 20 تابلو گابارين بزرگ در عرض ورودي هاي شهر سيرجان نصب مي شود.

شهردار سيرجان بيان داشت: اين تابلوها در بلوار خليج فارس، بلوار سيدجمال، بلوار چمران، بلوار شاهد، ورودي كرمان، ورودي تهران، ورودي بافت، ورودي شيراز و ورودي بندرعباس نصب خواهد شد.
مهندس عارفي نسب ادامه داد: بيش از 10 تابلو هدايت مسير ديگر نيز در ميادين ورودي هاي شهر نصب شد، كه مشكلات مردم خصوصاً مسافرين نوروزي رفع خواهد شد.