16 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

اولین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر در سال جدید با حضور اعضای  شورای اسلامی شهر سیرجان ومسئواین شهرداری پیرامون مسائل فرهنگی روز گذشته برگزار گردید