16 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

در اخرین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر سیرجان در سال 1390 رئیس واعضای شورای شهر از زحمات شهردارو معاونین شهرداری به منظور تلاش یکساله در نگهداری ورشد و پیشرفت شهر تشکر کردند