عنوان
فراخوان مناقصه عمومی مربوط به دوچرخه های هوشمند اشتراکی