وی در خصوص جزییات این طرح گفت: به منظور جلوه بخشیدن به سیمای بصری شهر که موجب زیبایی و تزریق شادابی در معابر شهری میشود، شهرداری سیرجان قصد دارد دیوارهای ساختمانی نازیبا را منقش به تصاویر گرافیکی زیبا کند.

وی ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان با مجموعه شهرداری عنوان کرد: از همشهریان گرامی انتظار میرود در حفظ و نگهداری این آ ثار گرافیکی همواره کوشا باشند.

Back to Top