مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی گفت: طرح تخصیص سوخت ناوگان دیزلی بر اساس اسناد حمل برخط برای جلوگیری از صدور بارنامه های جعلی اجرا می شود.