علی اکبر کریمی پور

 

سوابق تحصیلی :

- دکتری محیط زیست

 

 

سوابق اجرایی :

- معاونت خدمات شهری و محیط زیست مناطق 15 و 10 و 2 شهرداری تهران

- معاونت فنی و عمرانی استانداری هرمزگان

 

 

 

تلفن دفتر : ۰۳۴۴۱۳۲۵۰۵۰