در حالی که معاون اول رئیس جمهور، اردیبهشت ماه امسال در بخشنامه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز دانست نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند، اما تا کنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.