عاملان صدور بارنامه صوری ( شرکت و راننده) آگاهانه و با تبانی یکدیگر اسناد را تنظیم می‌کنند نه از سر ناآگاهی. 

دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون اصفهان معتقد است: طرح رمز یک بار مصرف صدور بارنامه فقط می تواند مانع از سواستفاده از اطلاعات رانندگان توسط برخی شرکت ها و صدور بارنامه جعلی به نام راننده ای باشد که مباشرت در حمل ندارد. به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند گفت: این موارد بسیار نادر و استثنایی است و با برخورد قاطعانه با شرکت‌هایی که عامدانه چنین تخلفی انجام می دادند، قابل رفع بود. این راننده فعال در بخش حمل و نقل جاده ای افزود: اما اگر هدف ممانعت از صدور بارنامه صوری و مجعول جهت جلوگیری از قاچاق سوخت باشد؛ قطعا به نتیجه نخواهد رسید. وی عنوان کرد: عاملان صدور بارنامه صوری ( شرکت و راننده) آگاهانه و با تبانی یکدیگر اسناد مزوره را تنظیم می‌کنند نه از سر ناآگاهی. او به هبرنگار تین نیوز گفت: برای جلوگیری از صدور بارنامه صوری باید تدبیری در راستای ممانعت از امکان تبانی راننده و شرکت اندیشیده شود (این کار به راحتی امکان پذیر است) نه صحت سنجی اطلاعات بارنامه که جاعلان آگاهانه در سیستم درج می کنند. این راننده کامیون تاکید کرد: این طرح به جز ایذاء رانندگان، اتلاف وقت و انرژی آنها (بویژه در مراکز عمده بار مثل معادن و کارخانجاتی که روزانه تعداد بارگیری بالایی دارند)، دستاوردی نخواهد داشت.