آدرس : کرمان . شهرستان سیرجان . بلوار خلیج فارس . ترمینال مسافربری بعثت 

تلفن : ۴۲۳۴۱۱۵۰ ـ ۰۳۴

فکس : ۴۲۳۴۱۱۶۰ ـ ۰۳۴